Eastern partnership

Робота Форуму громадянського суспільства програми «Східне партнерство» (ФГС СП) з питань захисту навколишнього середовища, змін клімату та енергетичної безпеки

UA-energy.org

2009-12-16

Робоча група 3
 


Робота Форуму громадянського суспільства програми «Східне партнерство» (ФГС СП) з питань захисту навколишнього середовища, змін клімату та енергетичної безпеки
1. Чому та як ФГС СП повинен займатись питаннями енергетики та захисту навколишнього середовища

Як наслідок пострадянської спадщини, з причин недофінансування та складний соціально-економічний і політичний розвиток протягом останніх двох десятиліть, енергетична інфраструктура країн, залучених до СП, поступово стає погіршується. Це робить країни СП та їх населення більш вразливими до впливу змін клімату, природних та техногенних катастроф. Тому енергетична безпека, зміна клімату та навколишнього середовища є важливими сферами співробітництва в рамках СП, а ФГС може підтримати роботу громадянського суспільства над цими проблемами шляхом посилення зв’язків, обміну інформацією та збільшенням доступу громадських організацій до важливої інформації. ФГС СП повинен допомагати та сприяти регіональному об’єднанню енергетичних політик та політик з питань навколишнього середовища.
Робоча група №3 ФГС СП, яка відповідає за захист навколишнього середовища, зміни клімату та енергетичну безпеку, повинна мати координатора з країни-учасниці СП та заступника координатора з однієї з громадських організацій з країни-члена ЄС або з міжнародної організації. Обидва мають бути обраними на строк 1 рік (на ротаційному принципі).
Крім цього, в рамках ФГС СП має бути створена спеціалізована Робоча група захисту навколишнього середовища з метою впливу на роботу платформ 2 і 3 СП.
Проекти документів, які обговорюються в рамках структур СП, мають бути доступними для всіх до моменту їх прийняття з метою надання можливості проведення громадянським суспільством оцінки проблем енергетичної безпеки, змін клімату та захисту навколишнього середовища.
Необхідно використати Регіональну програму Європейського інструменту сусідства і партнерства (ENPI) з метою реалізації невідкладних проектів, які стосуються питань енергетичної безпеки (наприклад, спільні сховища газу, двосторонні з’єднання, збереження енергії), а також питань зміни клімату та захисту навколишнього середовища.
Європейський економічний та соціальний комітет (ЄЕСК) вітає створення ФГС СП та пропонує свою активну участь у його роботі, так як ЄЕСК представляє громадські організації краї-членів ЄС.


2. ФГС СП у сфері енергетичної безпеки та питань зміни клімату

Очікування країн-членів від участі у програмі СП
Існує необхідність відновлення та модернізації існуючої інфраструктури у країнах-членах СП, а також інвестицій у будівництво нових енергетичних сховищ. Система теплопостачання повинна бути відновлена за допомогою фінансових механізмів (запозичень) та інвестицій у нові теплові станції. Крім Азербайджану, країни-учасниці програми СП є залежними від імпорту природного газу. Реалізація проектів має зменшити таку залежність шляхом диверсифікації як джерел, так і маршрутів постачання. Викиди вуглекислого газу повинні бути стабілізовані на рівні 2008 р. протягом наступних 5 років.
З метою досягнення таких цілей, Енергетичні стратегії країн-учасниць СП повинні бути переглянуті з метою надання пріоритету розвитку місцевих джерел відновлювальної енергії та підвищенню енергоефективності, а також розробку ефективних інструментів енергетичної політики, спрямованих на ефективне регулювання енергетичних потреб, а не на збільшення постачань (наприклад, відмова від субсидіювання тарифів на енергію, в той же час – соціальна допомога різними методами). В той же час, більша відкритість, доступ до інформації та залучення громадськості повинна бути досягнута в процесі стратегічного планування та застосування тарифів, особливо що стосується впливу на навколишнє середовище.
Політика енергетичної безпеки та законодавча база країн-учасниць СП повинна бути пристосована до міжнародних норм та норм ЄС. Зокрема:
• законодавча база у сфері електроенергетики та газу, включаючи регуляторну політику, повинна розвиватись відповідно до плану приєднання до Договору енергетичного співтовариства (Energy Community Treaty);
• системи енергетичної статистики мають відповідати стандартам Євростат;
• цілі та законодавча база впровадження енергоефективності та відновлюваної енергетики повинні бути гармонізовані з політиками ЄС щодо змін клімату;
• необхідно приєднатись до системи ЄС по торгівлі квотами викидів, розвиваючи при цьому механізми державного контролю; повинні просуватись гнучкі механізми Кіотського протоколу;
• повинні бути прийняті стандарти ЄС для енергоспоживаючих приладів;
• повинні бути розроблені національні плани адаптації до змін клімату.

Очікування, що стосуються рамок регіональної політики та програм кооперації
Існує необхідність окреслити комплексну інтегровану стійку енергетичну політику для регіону країн-учасниць СП, яка враховує національні інтереси та спрямована покращити захист навколишнього середовища, енергоефективність та можливості реагувати на зміни клімату, а також зменшення залежності від енергетичного імпорту та одного джерела енергопостачання. Політика та засоби зменшення змін клімату не повинні створювати нових викликів суспільству, а особливо – не мати негативних впливів на природу.
Необхідно запобігти тому, щоб відкриття будь-якого ринку, який очікується серед учасників СП, призвело до «звалки енергоефективності». Неефективні технології, заборонені в ЄС, не повинні експортуватись до країн-учасниць СП.
СП повинно також забезпечити платформу для обговорення регіонального співробітництва з питань ядерної безпеки та розвитку атомної енергетики.
Залучення країн-учасниць СП до Договору енергетичного співтовариства має бути пріоритетом у Енергетичному меморандумі про взаєморозуміння (Energy Memoranda of Understanding). 
Адміністративні можливості, якісне управління, прозорість та захист споживачів повинні стати пріоритетами в енергетичному секторі і мають бути підтримані Програмами всестороннього інституційного розвитку (Comprehensive Institution Building Programmes – CIBs) СП. Програма розумної енергетичної Європи (The Intelligent Energy Europe Programme) повинна бути розширена на країни СП. Енергоефективність, передача найкращих доступних технологій та використання відновлювальних енергоджерел повинні бути підтримані як одні з Провідних ініціатив (Flagship Initiatives) СП.
Європейська ініціатива прозорості газової галузі (відслідковування фізичних газових потоків у реальному вимірі часу) повинна бути просунута як пілотний проект СП, відкритий для третіх країн.
Необхідно запровадити механізм раннього попередження переривань поставок енергоносіїв між ЄС та країнами-учасницями програми СП. Країни СП, залучені до транзиту газу, повинні бути включені до Групи газової координації (EU Gas Coordination Group) та Групи постачання нафти (Oil Supply Group), а також Групи енергетичного співтовариства безпеки поставок (Energy Community Security of Supply Group). ЄС має створити можливості для залучення країн СП до міжнародних проектів транзиту вуглеводнів, зокрема, в рамках Південного енергетичного коридору. Країни-члени ЄС та СП повинні також працювати разом у напрямку підвищення безпеки транспортування енергоносіїв.


3. Робота ФГС СП над питаннями навколишнього середовища, біорізноманітності та сільського господарства

Домінуючою метою має бути підтримка інтеграції аспектів навколишнього середовища у всі національні політики країн СП (наприклад, промислову, транспортну, регіонального розвитку, бюджетну, сільськогосподарську, лісову, відповідаючу законодавству ЄС). Так як застосування Стратегічної оцінки навколишнього середовища (Strategic Environmental Assessment) є важливим інструментом досягнення цієї мети, необхідно посилити відповідні національні адміністративні можливості країн СП. Захист навколишнього середовища та стабільний розвиток повинні бути включені як пріоритетні напрямки до угод про асоціацію. Повинні просуватись регіональне співробітництво і виконання багатосторонніх угод з питань навколишнього середовища. Повинна бути створена регіональна система інформації про навколишнє середовище, яка б об’єднувала країни ЄС та СП. Заслуговує на підтримку Провідна ініціатива управління навколишнього середовища (Environmental Governance).
Робота над проблемою відходів, включаючи переробку та обробку, заслуговує на окрему увагу в країнах СП. Необхідне більш широке сприяння передачі найкращих існуючих технологій як один з основних способів для просування інвестицій та малих та середніх підприємств у сферу навколишнього середовища. У контексті адаптації до стійких змін клімату необхідно віддавати перевагу безпечним інфраструктурним заходам де це можливо. Управління захищеними територіями повинно бути посилено, так як тільки здорові екосистеми сприяють зменшенню у змінах клімату (зменшенню викидів), а також адаптації (наприклад, ліси та болота зменшують ефект змін клімату). Враховуючи те, що натуральне сільське господарство також сприяє зниженню викидів CO2, необхідно підтримувати відповідні пілотні проекти сільськогосподарськими неурядовими громадськими організаціями країн СП, а також посилити Рух натурального сільського господарства (Organic Agriculture Movement) у всіх країнах СП. Так як погодні умови уже почали змінюватись, загальне сільськогосподарське виробництво та розвиток сільських територій повинен бути адаптований до змін клімату, беручи все краще з практики ведення натурального сільського господарства.


4. Рекомендації ФГС СП відносно інформації, освіти, розвитку можливостей та підвищення рівня знань

Країни СП повинні впровадити принципи освіти для стабільного розвитку у свої освітні системи шляхом внесення змін до освітніх програм і створення специфічних програм у вищих навчальних закладах (включаючи міжнародні магістерські програми). Необхідне посилення у країнах СП можливостей для залучення партнерів та проведення оцінок впливу на навколишнє середовище.
Пріоритет має надаватись передачі знань та найкращого досвіду від ЄС до країн СП зі спеціальним фокусом на енергоефективності та відновлювальній енергетиці з метою наближення країн СП до норм та стандартів ЄС, зменшення негативного впливу на середовище, а також створення підґрунтя для переходу до стійкого розвитку. Аархуська Конвенція (Aarhus Convention) повинна бути прийнята у всіх країнах СП.


Необхідна широка кампанія підвищення суспільної освіченості у сфері енергоефективності та відновлювальної енергетики, використовуючи найкраще з практики ЄС. Також програми вищої освіти (університетів, інститутів) повинні бути змінені з урахуванням питань енергоефективності та відновлювальної енергетики. 

***

Означені позиції є далеко не вичерпним переліком того, що може і повинно бути зроблено в рамках ІІІ платформи Східного партнерства. Але це відображає консолідоване бачення експертами Civil Society Forum напрямків докладання зусиль в межах компетенції платформи. Це є стартовий пакет для подальшої діяльності в означених напрямках.


Коментарі

blog comments powered by Disqus

Публікації

  • Енергетичні реформи: огляд березня 2017 року

    Проект “Збільшення впливу громадянського суспільства у моніторингу та політичному діалозі щодо реформ в енергетиці та суміжних секторах відповідно до імплементації Угоди про Асоціацію” представляє моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом у сферах енергетики та довкілля за березень 2017 року.

¬ всі публікації