Eastern partnership

Українські НУО, які є активними в Східному Партнерстві, виступили проти Митного союзу

Лабораторія законодавчих ініціатив

2011-04-30

ЗАЯВА
Української Національної Платформи
Форуму Громадянського Суспільства Східного Партнерства

 

Ми, представники Української Національної Платформи Форуму Громадянського Суспільства Східного Партнерства:

-    наголошуємо на необхідності забезпечення послідовного, прогнозованого та незмінного зовнішнього курсу європейської інтеграції України;


-    висловлюємо занепокоєння спробами відновити дискусію щодо альтернативних варіантів зовнішньополітичної та економічної інтеграційної політики України та зміни її пріоритетів на користь Митного Союзу;


-    висловлюємо занепокоєння з приводу кулуарного та непублічного характеру переговорів щодо зближення з Митним Союзом за рахунок інтеграційного процесу з ЄС;


-    поділяємо позицію щодо неможливості одночасного створення поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі з Європейським Союзом та інтегрування у Митний союз;


-    наголошуємо, що Зона Вільної Торгівлі урівнює права і обов’язки її учасників спільного ринку, тоді як Митний Союз урівнює зовнішні мита країн-учасників, не вирішуючи питань доступу на внутрішні ринки цих країн, що принципово відрізняє ці дві інтеграційні моделі;


-    заперечуємо проти намагань протиставити створенню зони вільної торгівлі з Європейським Союзом загрози погіршення економічних відносин України з Росією, Білоруссю і Казахстаном.

Реагуючи на сучасні виклики суміщення євроінтеграційних прагнень України та ефективної співпраці з країнами Митного Союзу закликаємо:

-    Президента, Кабінет Міністрів України та Верховну Раду України — пришвидшити виконання усіх зобов’язань, взятих Україною перед Європейським Союзом в рамках Порядку денного асоціації;


-    Міністерство закордонних справ — виступити з офіційною заявою у підтвердження оприлюдненій керівництвом відомства позиції щодо несумісності зазначених інтеграційних векторів;


-    Міністерство економічного розвитку і торгівлі — оприлюднити економічне обґрунтування перспектив входження України до Митного союзу Росія-Казахстан-Білорусь за схемою «3+1» та пояснити зміст цієї схеми;


-    Переговорну групу від України щодо створення Зони Вільної Торгівлі — докласти максимальних зусиль для завершення в прийнятні терміни переговорного процесу та підготовки до підписання підсумкової угоди;


-    Громадянське суспільство — всебічно підтримувати дії спрямовані на реалізацію євроінтеграційної політики, сприяти реалізації пріоритетів Порядку денного асоціації та захисту національних інтересів в процесі переговорів щодо створення поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі з Європейським Союзом.

Ігор Когут
від імені Національної платформи
Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства
Київ, 22 квітня 2011 року

 

* * *


STATEMENT
of the Ukrainian National Platform
for the Eastern Partnership Civil Society Forum

We, representatives of the Ukrainian National Platform for the Eastern Partnership Civil Society Forum:

- stress the necessity to ensure consistent, predictable, and invariable course of Ukraine's European integration;

- express our concern about the attempts to renew the discussion on any alternative variants for Ukraine's foreign policy and economic integration, as well as to change its priorities for the benefit of the Customs Union;

- express our concern on the non-transparent and non-public nature of the negotiations on the approximation with the Customs Union at the expense of the integration with the EU;

- share the position that it is impossible to establish a deep and comprehensive free trade area with the European Union and to integrate with the Customs Union at the same time;

- stress that the Free Trade Area gives equal rights and obligations of its common market participants, while the Customs Union equalizes external duties of the participating countries without solving the issues of access to the internal markets of these countries, which makes these two integration models essentially different; and

- object to the attempts to set the establishment of the free trade area with the European Union off again the deterioration of Ukraine's economic relations with Russia, Belarus, and Kazakhstan.

Responding to the modern challenges of combining the European integration aspirations of Ukraine and the efficient cooperation with the Customs Union countries, we call on:

- the President, the Cabinet of Ministers, and the Verkhovna Rada to expedite the implementation of all obligations undertaken by Ukraine vis-à-vis the European Union within the framework of the Association Agenda;

- the Ministry of Foreign Affairs to make an official statement to confirm the position publicly presented by the Ministry leadership on the incompatibility of the above integration vectors;

- the Ministry of Economic Development and Trade to present a public feasibility study of the prospects for Ukraine's cooperation with the Customs Union of Russia, Kazakhstan, and Belarus on the 3+1 format and to explain the content of this format;

- the Ukraine's Free Trade Area negotiators to take their maximum effort to complete the negotiation process and to prepare the signature of the final agreement within the acceptable terms; and

- the Civil Society to support in every possible way the actions aiming at the implementation of the European integration policy, to promote implementation of the Association Agenda priorities and protection of national interests during the negotiations on establishment of the deep and comprehensive free trade area with the European Union.

 
Ihor Kohut
On behalf of the National Platform
for the Eastern Partnership Civil Society Forum
Kyiv, 22 April 2011

 

Лабораторія законодавчих ініціатив


Коментарі

blog comments powered by Disqus

Публікації

  • Енергетичні реформи: огляд березня 2017 року

    Проект “Збільшення впливу громадянського суспільства у моніторингу та політичному діалозі щодо реформ в енергетиці та суміжних секторах відповідно до імплементації Угоди про Асоціацію” представляє моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом у сферах енергетики та довкілля за березень 2017 року.

¬ всі публікації